Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer : White Vision te Maarssen.
Opdrachtgever : Natuurlijke ‐ of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst de Drive‐in show boekt voor een bepaalde periode.
Materialen : Alle apparatuur, kabels en caseware die White Vision tot beschikking stelt bij zijn show.
Vervoersmiddelen : Alle bussen, auto’s, aanhangwagens en overige verplaatsingsmiddelen die aanwezig zijn op de feestlocatie en gebruikt worden door één of meer natuurlijke personen van WhiteVision.
Opdracht : De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Artikel 2 | Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze met schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer zijn aanvaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de opdrachtnemer, waarvoor voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 | Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, waaronder verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
Artikel 4 | Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
Artikel 5 | Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
4. Verzoeknummers dienen altijd minimaal twee weken voor aanvang van het feest kenbaar te worden gemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij u niet garanderen dat de nummers aanwezig zijn op de feestavond.
Artikel 6 | Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 | Huurperiode
1. De shows worden verhuurd voor een periode van minimaal 3 uur. De huurperiode vangt aan op de drive‐in showdatum. De duur van de beschreven periode van de show is zonder opbouw en afbouw; dit is wel inbegrepen in de prijs.
 
Artikel 8 | Tarieven
1. De opdrachtgever wordt geacht de door de opdrachtnemer gehanteerde  verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
2. De opdrachtgever ontvangt 7 dagen voor aanvang van het feest de factuur. Het bedrag dient binnen twee weken na de factuurdatum te worden overgeboekt,  tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.
3. Bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Wanneer er sprake is van korte termijn boekingen dient het beschreven bedrag 7  dagen voor de aangegeven showdatum overgeboekt te zijn op de rekening van de  opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse  tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of  andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is  opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever.  Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van  opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.
Artikel 9 | Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.
2. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle  ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de  gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Artikel 10 | Annulering
1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst getekend heeft of bevestigd heeft  per mail en wenst deze te annuleren, dient de opdrachtgever dit schriftelijk of per  mail kenbaar te maken.
2. De kosten van annuleren zijn afhankelijk van de periode.
• Bij annuleringen binnen 1 maand voor de aangegeven showdatum wordt het  volledige bedrag in rekening gebracht.
• Bij annuleringen tussen de eerste en tweede maand voor de aangegeven  showdatum wordt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht.
• Bij annuleringen tussen de tweede en derde maand voor de aangegeven  showdatum wordt 25% van de overeenkomst in rekening gebracht.
• Bij annuleringen meer dan 3 maanden voor de aangegeven showdatum wordt  100 euro annuleringskosten in rekening gebracht.
• Wanneer de datum verplaatst wordt, wordt dit gezien als annuleren en kan indien  mogelijk een nieuwe datum worden gepland, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 11 | Weigeringsrecht van de ondernemer
1. De opdrachtnemer heeft ten alle tijde het recht om zonder vermelding van reden  een huurovereenkomst niet aan te gaan.
Artikel 12 | Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer brengt ten alle tijde bekwaam personeel mee met hun  materiaal.
2. Het gebruik van het materiaal is voor risico van de opdrachtgever, tenzij het  gebruik verricht wordt door een natuurlijk persoon van de opdrachtnemer.
3. Bij vandalisme en/of diefstal is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade  daarvan.
4.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen en/of  vervoersmiddelen zijn ontstaan, door geen natuurlijk persoon van de  opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening  van de opdrachtgever.
4.b. Alle schade aan de materialen en/of vervoersmiddelen dat buiten de  huurperiode op locatie van de opdracht, tijdens de opbouw en/of afbouw en de  periode tussen opbouw/afbouw en de aanvang van de huurperiode, veroorzaakt wordt en welke niet is aangericht door natuurlijke personen van de  opdrachtnemer, is ongeacht de oorzaak of de toedracht voor rekening van de  opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de organisatie en de hierbij komende  zaken. Alle stop‐ en/of boeteopleggingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.  De opdrachtnemer is hiervoor nooit aansprakelijk of nalatig te stellen.
6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig letsel, eventueel veroorzaakt  door materialen van de opdrachtnemer op locatie van de opdracht, ontstaan  tijdens het opbouwen, afbouwen, de huurperiode en de periode tussen opbouw/afbouw en de aanvang van de huurperiode. Ongevallen aan derden die  niet gedekt worden door eventuele WA‐verzekeringen zijn voor rekening van de  opdrachtgever.
7. De opdrachtnemer heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 
Artikel 13 | Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij  daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten  aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende  oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan  uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te  komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. De opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een gelijkwaardige  vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene  omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals  overeengekomen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op korting op  de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtnemer is  verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden,  zodra hij daarmee bekend wordt.
Artikel 14 | Stroomvoorziening
1. De opdrachtgever wordt geacht een stroomvoorziening van minstens tweemaal  16 Ampère 230 Volt (geaard) of een krachtstroomaansluiting binnen een straal van  25 meter aan te leveren op één punt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van  deze stroomvoorziening. Alle schade en/of problemen die hier uit voortvloeien zijn  voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 15 | Persoonlijke voorzieningen
1. De opdrachtgever dient het personeel dat de opdrachtnemer beschikbaar stelt  ten tijde van het opbouwen, afbouwen en de huurperiode gratis te voorzien van  enige consumpties, hetzij water, hetzij frisdrank.
2. Indien de huurperiode 6 uur of meer bedraagt en het tijdstip van één of meerdere  maaltijden overlapt, dient de opdrachtgever het aanwezige personeel van de  opdrachtnemer naast de consumpties ook maaltijden ter beschikking te stellen.
Artikel 16 | Parkeren/laden en lossen
1. De opdrachtgever dient één gratis parkeerplaats ter beschikking te stellen binnen  een straal van 50 meter van het aangegeven adres.
2. Het laden en lossen dient mogelijk te zijn binnen een afstand van 10 meter van de  opdrachtlocatie.
3. Boetes met betrekking tot parkeren en/of het laden en lossen zijn voor rekening  van de opdrachtgever.
4. Het opstellen van de materialen op een hoger ‐ of lager gelegen verdieping dan  de begane grond is mogelijk, mits dit aangegeven wordt tijdens de aanvraag.
Artikel 17 | BUMA / STEMRA / SENA‐rechten
1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA en SENA‐rechten, die voortvloeien uit  het ten gehore brengen van muziek door andere natuurlijke personen dan personeel  van White Vision, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten  gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, zijn  geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 18 | Diensten buiten de shows van de opdrachtnemer
1. Bij andere diensten dan overeengekomen met de hier bovengenoemde  toepasselijkheid, gelden andere algemene voorwaarden. De opdrachtnemer is niet  verplicht deze te verstrekken.
2. De opdrachtnemer is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de  inhoud hiervan.
Artikel 19 | Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop  voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op  te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van  de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de  aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen  met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde  rechter.
Artikel 20 | Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht  van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het  buitenland.
 
Artikel 21 | Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel  waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst  gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.